Khui rượu cổ điển màu bạc

840,000

The Pulltap’s corkscrew double lever has revolutionized the uncorking of the wine. It allows pulling corks out effortlessly in two steps without breaking or damaging them. This model is widely used by the professionals of the restoration.

Đồ khui rượu vang cổ điển màu bạc này có đòn bẩy kép. Tạo ra một cuộc đổi mới trong việc tách rượu. Nó cho phép lấy nút chai ra dễ dàng trong hai bước mà không làm vỡ hoặc làm hỏng chúng. Mô hình này được sử dụng rộng rãi bởi các chuyên gia phục chế.

– Lược xem: 9

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khui rượu cổ điển màu bạc”

Your email address will not be published. Required fields are marked *